Bc. David Kyzlink

Master's thesis

Nedostatky primárních způsobů provedení daňové exekuce v praxi

Shortcomings of the Primary Ways of Tax Execution in Practice
Abstract:
Kardinálním cílem práce je potvrzení, či vyvrácení hypotézy, že nedostatky platné právní úpravy nařízení daňové exekuce provedené primárními způsoby (se subsidiární aplikací občanského soudního řádu) jsou - i přes své možné zneužití – přiměřeným prostředkem k ochraně celospolečenských zájmů. S ohledem na výsledek validity hypotézy autor poukáže na případné mezery ve shora uvedené právní úpravě a vyjádří …more
Abstract:
The principal aim of the thesis is confirmation or refutation hypothesis that good law insufficiencies of an order to execute tax execution by primary modes (with subsidiary application civil procedure code) are – despote of possible misuse – adequate medium to protection whole-societal interests. Author refers to prospective gaps in the legislation and expresses prospective suggestions and recommnedations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2017
  • Supervisor: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic