Mgr. Jan Kuta, Ph.D.

Doctoral thesis

Metals and their species in the environment

Metals and their species in the environment
Anotácia:
Kontaminace životního prostředí těžkými resp. toxickými kovy se může výrazně podílet na stavu zdraví lidské populace. Vývoj metod pro stanovení toxických kovů a jejich forem (specií) ve všech složkách životního prostředí včetně klinických materiálů je tedy nezbytným předpokladem pro studium expozice lidského organismu těmito polutanty. V teoretické části této disertační práce jsou shrnuty poznatky …viac
Abstract:
Environmental contamination with heavy or toxic metals, respectively, can significantly contribute to the state of human health. Development of methods for the determination of toxic metals and their forms (species) in all environmental compartments including clinical materials is therefore crucial for studying the exposure of the human body to these pollutants. The theoretical part of this dissertation …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2015
  • Vedúci: Mgr. Jiří Machát, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc., doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D., RNDr. Jiří Zbíral, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta