Ing. Martina Zoubková

Bachelor's thesis

Státní zástupce a jeho postavení v přípravném řízení trestním

Public Prosecutor Status in Preliminary Penal Proceedings
Abstract:
Práce se zabývá postavením státního zástupce v přípravném řízení trestním v České republice. Hlavním cílem je porovnání současného stavu daného právními předpisy s některými postřehy v praxi především ve vztahu k policejnímu orgánu a s obrazem veřejné žaloby v očích veřejnosti a nalézání skutečností, které situaci ovlivnily nebo mohly ovlivnit. Práce popisuje historický vývoj veřejné žaloby a její …more
Abstract:
This thesis covers position of a public prosecutor in preliminary penal proceedings in the Czech Republic. The main goal is to compare the present status given by the legal regulations with some examples registered in practice, especially in relation to a police authority and with the picture that shows public prosecution to the public and finding facts that have or may have influenced the situation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2010
  • Supervisor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta