David Siwy

Diplomová práce

Fyzikálně mechanické vlastnosti vybraných "poloskalních" hornin a jejich stanovení

Mechanical Properties of Selected weak rocks and Their ddtermination
Anotace:
Diplomová práce pojednává o mechanických vlastnostech „polosklaních“ hornin a způsobu jejich stanovení. Poloskalními horninami (weak rocks) se zabývá jak teoreticky, tak i prakticky. V úvodu do problematiky jsou popsány obecné vlastnosti poloskalních hornin, klasifikace skalních hornin a vymezení základních pojmů. Druhý tematický celek se věnuje smykové pevnosti poloskalních hornin, rizikům při jejím …více
Abstract:
This thesis is about mechanical properties of weak rocks and the methods used for their determination. This work deals with weak rocks on theoretical and practical basis. In the introduction to this issue the general properties of weak rocks are described, as well as clasification of rock mass and definition of basic terms. Second section is focused on shear strength of weak rocks, risks with their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2018
  • Vedoucí: Pavel Pospíšil
  • Oponent: František Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava