Bc. Anna Karásková

Diplomová práce

Sebediskrepance, reflexe emocí a psychický stav v období vynořující se dospělosti

Self-discrepancies, meta-emotion and psychic state in emerging adults
Anotace:
Práce je zaměřena na zkoumání souvislostí diskrepancí aktuálního, ideálního a požadovaného já, reflexe emočního stavu a psychického stavu u osob v období vynořující se dospělosti. Psychický stav zahrnuje míru deprese, úzkosti a vnímané míry štěstí. Rovněž jsou ověřovány souvislosti komponent reflexe emočního stavu. Výzkum proběhl online na sociálních sítích a výzkumný vzorek čítá 274 osob, z toho 188 …více
Abstract:
The present thesis examines the associations betweent the discrepancies of actual, ideal and ought self, the reflection of emotional state and the psychological state in emerging adults. The psychological state comprises the depression, anxiety and subjective happiness rate. The relations between components of reflection of emotional state are also studied. The online research took place on the social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bouša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií