Jan Wlosok

Diplomová práce

Umělá inteligence v počítačových hrách

Artificial Intelligence in Computer Games
Anotace:
Cílem této práce bylo nastudovat možnosti herní umělé inteligence, popsat části, ze kterých se skládá a naimplementovat ukázkovou aplikaci demonstrující popsané postupy. V první části práce byl popsán rozdíl mezi akademickou a herní umělou inteligencí. Dále práce obsahuje popis aktuálního stavu herní umělé inteligence a jednotlivých typů herní umělé inteligence. V další části se práce zabývá implementací …více
Abstract:
The goal of this thesis was to study the possibilities of game artificial intelligence, describe the parts from which it is composed and implement an example application demonstrating the described procedures. The first part of the thesis describes the difference between academic and game artificial intelligence. The thesis also contains a description of the current state of the game artificial intelligence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Němec
  • Oponent: Petr Gajdoš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika