Pavel Mec

Master's thesis

Modelování porovitých stavebních materiálů metodou konečných prvků

Finite element modelling of porous buildingmaterials
Anotácia:
V současné době jsou ve stavebnictví ve velké míře využívány vysoce pórovité materiály. Díky jejich malé objemové hmotnosti dosahují velmi dobrých tepelně izolačních parametrů. Tyto materiály mají také své nevýhody. Vysoká pórovitost způsobuje výrazné snížení mechanických a odolnostních parametrů. Velmi nepříznivě působí na vlastnosti pórovitých materiálů také vlhkost, která může do pórového systému …viac
Abstract:
Porous materials are widely used in building industry at present. Due to their low bulk density they have very good thermal insulation properties. These materials has also some disadvantages. High porosity causes significant reduction of mechanical and durability parameters. Very adverse effect causes moisture which can penetrate to pore system. In the design and assesment of building structures it …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2013
  • Vedúci: Jiří Brožovský
  • Oponent: Luděk Brdečko

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava