Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D.

Disertační práce

Vliv přítomnosti nerostných surovin a dalších cenných přírodních zdrojů na propuknutí, průběh a řešení vnitrostátních ozbrojených konfliktů

The Impact of Mineral Resources and other precious Natural Resources on the Start, Duration and Solution of Intrastate Armed Conflicts
Anotace:
Cílem předkládané práce je ucelené shrnutí poznatků o souvislosti přítomnosti zdrojů nerostných surovin na určitém území a pravděpodobnosti vypuknutí vnitrostátního surovinově motivovaného ozbrojeného konfliktu na tomto území. Práce sleduje rozvoj diskuse na toto téma v akademickém prostředí a zaměřuje se především vývoj od 90. let 20. století, kdy bylo poprvé na akademické půdě představeno téma přímé …více
Abstract:
The aim of this paper is a comprehensive summary of current outcomes of the research of the relationship between the presence of natural resources in the particular region and the probability of the start of inter-state resource-motivated armed conflict in that region. The paper maps the development of the discussion on this issue in the academic community with the special focus on the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D., prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií