Theses 

Anémie se zaměřením na makrocytární anémie – Edita ŠŤASTNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Edita ŠŤASTNÁ

Bakalářská práce

Anémie se zaměřením na makrocytární anémie

Anaemia focusing on macrocytic anaemia

Anotace: Obsahem mé bakalářské práce jsou makrocytární anémie. Zabývám se celkovou problematikou anémií, jelikož se jedná o rozšířené onemocnění. Jednotlivé anémie rozděluji podle MCV na mikrocytární, normocytární a makrocytární. Dále se věnuji pouze tématu makrocytárních anémií. Makrocytární anémie nepatří mezi často se vyskytující anémie. Mezi hlavní příčiny vzniku makrocytózy patří deficit kyseliny listové a vitaminu B12. Ve své práci pracuji se souborem pacientů, kteří měli vyšetřený krevní obraz za období jednoho měsíce v Nemocnici České Budějovice a.s.. U těchto pacientů jsem zjišťovala frekvenci výskytu anémií, které jsem dále rozdělila podle MCV a zaměřila se na anémie makrocytární. Pracovala jsem s automatizovaným analyzátorem Unicel DxH 800 Beckman Coulter. U 12 % ze všech pacientů byla zjištěna makrocytární anémie. Výskyt tohoto onemocnění jsem pozorovala ve větším počtu případů u mužů a převážně ve věkové kategorii pacientů starších 50 let. U všech anemických pacientů jsem sledovala závažnost onemocnění. Většina pacientů byla vyšetřována pro lehký stupeň anémie popřípadě stupeň středně težký, těžké případy pouze vyjímečně. Poté jsem u jednotlivých pacientů, kteří trpí makrocytární anémií, dohledala, zda bylo provedeno biochemické vyšetření vitaminu B12 a kyseliny listové pomocí ADVIA analyzátoru. Zjistila jsem, že pouze u 12 % v případě vitaminu B12 a pouze 11 % v případě kyseliny listové, bylo dodatečné vyšetření k odhalení příčiny provedeno. Zajímalo mě, proč dané parametry nejsou vyšetřovány, sledovala jsem tedy na jakých odděleních tyto dva nejčastější deficity vyšetřují. a zda existuje spojitost mezi četností požadavků na toto vyšetření spolu s hodnotou MCV či závažností anémie. Na základě mých výsledků jsem zjistila, že v případě makrocytárních anémií často nedochází k hledání příčiny onemocnění a tím se snižuje i efektivita léčby.

Abstract: The content of my thesis are macrocytic anaemia. I deal with overall issues of anaemia because it is a widespread disease. According to MCV, I divided individual anaemia into microcytic, normocytic and macrocytic. Then I focused only on the topic of macrocytic anaemia. Macrocytic anaemia is not a frequently occurring type of anaemia. The main causes of macrocytosis include deficiency of folic acid and vitamin B12. I worked with a group of patients, who had examined blood counts for one month in the hospital České Budějovice a. s. In these patients, I examined the frequency of anaemia, which I further divided by MCV into microcytic, normocytic and macrocytic. Then I focused on the macrocytic anaemias. I worked with an automated hematology analyzer Unicel DxH 800 Beckman Coulter. In 12 % of all patients was detected macrocytic anaemia. According my observing, this disease appears more often with men and mostly in the age of 50 and older. In all cases I observed severity of this illness. Majority of patients was examined either for mild degree, or for moderate degree of anaemia. Severe cases were only rare. After that I traced back, if causes of macrocytosis were examined in cases, when patient suffer from anaemia. I worked with ADVIA analyzer and I found out that only 12 % patients were examined for vitamin B12 deficiency and only 11 % were examined for folic acid deficiency. I was wondering, why these parameters weren't examined. I watched therefore, which department examine these two parameters and if there is a connection between frequency of requests for this examination, together with the value of MCV or severity of anaemia. Based on my results, I realized that in cases of macrocytic anaemia often no search was done and that reduces the effectiveness of treatment.

Klíčová slova: makrocytární anémie, megaloblastová anémie, vitamin B12, kyselina listová

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Ivan Vonke

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46919 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Edita. Anémie se zaměřením na makrocytární anémie. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:06, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz