Yiru Wang

Bachelor's thesis

Financial Analysis of Fast Retailing Co., Ltd.

Financial Analysis of Fast Retailing Co., Ltd.
Abstract:
Cílem diplomové práce je analyzovat finanční situaci vybraného podniku s využitím vybraných metod finanční analýzy a pyramidálního rozkladu návratnosti vlastního kapitálu v období 2013 až 2017. Tato práce je zakončena závěry o výsledcích, včetně poskytnutí poradenství společnosti. a odměnit, zda je společnost hodná investic.
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze financial condition of selected company,using the selected financial analysis methods and pyramidal decomposition of return of equity during period 2013 to 2017.This thesis is made a conclusion about the results, including giving an advice to the company, and evaluating whether the company is worthy investing.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Jiří Valecký

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance