Marie Divišová

Diplomová práce

Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Most

Cadastral Survey for the Administration Office of Most
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na územně analytické podklady. V první části je objasněno, co znamená pojem územně analytické podklady, k čemu slouží, jaký mají význam a jak se zpracovávají. Ve druhé části je na konkrétní obci s rozšířenou působností Most charakterizován a vyhodnocen celý průběh jejich prvního pořízení v letech 2007 – 2008 a třetí část se věnuje jejich následné první aktualizaci v letech …více
Abstract:
The thesis is aimed at territorially analytical materials. In the first part there is explained what a term territorially analytical materials means, what are they used for, what is their importance and how are they processed. In the second part there is on a particular municipality with extended powers Most characterized and evaluated the entire process of their first acquisition in the years 2007 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Yveta Tomášková
  • Oponent: Vilém Kunz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava