Theses 

Quality of Translation: Approaches and a Field Survey – Bc. Ludmila Nerudová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ludmila Nerudová

Diplomová práce

Quality of Translation: Approaches and a Field Survey

Quality of Translation: Approaches and a Field Survey

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou kvality překladu z praktického hlediska, a to konkrétně na českém a anglickém překladatelském trhu. Zkoumá kvalitu překladu jako společenský spíše než jazykový fenomén a souhrnně popisuje interakci mezi poskytovateli překladatelských služeb, klienty a překladateli v průběhu překladatelského procesu s ohledem na kvalitu překladu a poukazuje na odlišnosti a podobnosti jejich pohledů na ni. Cílem práce je vysledovat ověřené postupy a hlavní faktory, které dle názorů poskytovatelů překladatelských služeb kladně ovlivňují kvalitu překladatelských služeb. Praktický pohled je porovnán s teoretickými přístupy k problematice kvality překladu. Otázka objektivního a subjektivního hodnocení kvality je ilustrována příklady různých metod hodnocení kvality překladu. Praktický oddíl obsahuje tři hlavní části: úvod do metodologie kvalitativní analýzy českého a anglického překladatelského trhu, přehled obecných témat, ze kterých představy o kvalitě překladu vychází a která se často odráží v odpovědích zástupců poskytovatelů překladatelských služeb, a analýzu typického průběhu zpracování překladatelské zakázky a problémů kvality, které se týkají jednotlivých fází, a to z perspektivy jak poskytovatelů překladatelských služeb, tak klientů a překladatelů, včetně příkladů specifických řešení a přístupů. Závěrečná část přináší přehled obecných tendencí i protikladných náhledů na problematiku kvality překladu na obou trzích a navrhuje postupy, které se osvědčily při zajišťování vysoce kvalitních překladů.

Abstract: The final Master's thesis deals with the issue of translation quality from the practical point of view, that is on the Czech and English translation markets. Translation quality is viewed as a social rather than linguistic phenomenon. The thesis comprehensively describes the interaction between translation service providers, translation buyers and translators in the course of the translation process with respect to the quality of translation and outlines the differences and similarities in their approaches to the notion of translation quality. The objective of the thesis is to identify best practices and the major factors that in the translation service providers’ view positively influence the quality of translation services. The practical attitude is contrasted with the theoretical approaches to the issue of translation quality. The question of objectivity and subjectivity of the translation quality evaluation is exemplified by various methods of translation quality assessment. The research section consists of three main parts: the introduction of the methodology of the qualitative analysis of the Czech and English translation market, the outline of the general issues underlying the notion of quality which are often reflected in the responses of translation service providers’ representatives and the analysis of a typical translation processing and the quality issues related to its individual phases from the perspectives of translation service providers, translation buyers and translators, including the examples of specific approaches. The final parts brings the overview of general tendencies as well as contrasting views on the issue of translation quality on both markets and suggests best practices to ensure high-quality translations.

Keywords: kvalita překladu, hodnocení kvality překladu, subjektivní hodnocení překladu, překladatelská agentura, poskytovatel překladatelských služeb translation quality, translation quality assessment, subjective translation evaluation, translation agency, translation service provider

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 19:48, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz