Theses 

Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny – Bc. et Bc. Jiří Galda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. et Bc. Jiří Galda

Bakalářská práce

Mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny

Wetland vegetation od the Drahanská vrchovina highland

Anotace: V této bakalářské práci se věnuji výzkumu mokřadní vegetace Drahanské vrchoviny, a to její vrcholové části - Konické vrchoviny. Oblast se nachází na rozhraní okresů Prostějov a Blansko. Cílem práce je podat přehled o výskytu mokřadní vegetace na Drahanské vrchovině, zaznamenat druhové složení vegetace na vybraných lokalitách (jedná se především o maloplošná zvláště chráněná území) pomocí fytocenologických snímků, změřit pH a konduktivitu půd a přiřadit jednotlivé snímky k vegetačním jednotkám. Práce byla zaměřena především na rašelinné louky, ale okrajově postihla i jiná společenstva. V území se vyskytují společenstva svazů Calthion palustris, Molinion caeruleae, Sphagno-Caricion canescentis, Magno-Caricion gracilis a odvodněním a těžbou narušená společenstva svazu Sphagnion magellanici. V území se tedy vyskytuje široká škála rostlinných společenstev, od živinově silně limitovaných vrchovišť, přes rašelinné louky až po louky velmi bohaté na živiny v nivách vodních toků.

Abstract: In this thesis I studied wetland vegetation of the Drahanská vrchovina highlands, especially its highest parts, the Konická vrchovina highlands. This region is located at the eboundary of two administrative districts, the Prostějov district and the Blansko district (Central Moravia, Czech Republic). The aim of this thesis is to present the distribution of wetland vegetation in this region, to record the species composition in selected localities (especially that located in small protected areas) by phytosociological relevés, to measure pH and conductivity and to classify relevés into vegetation units. In the thesis I studied especially fen meadows, but there are also other vegetation units recorded. In the area the vegetation of alliances Calthion palustris, Molinion caeruleae, Sphagno-Caricion canescentis, Magno-Caricion gracilis and Sphagnion magellanici can be found, the latter, however, only in a pauperised stage damaged by drainage and peat harvesting. As a conclusion, in the study region there is a wide range of vegetation units, from nutriet-rich fen meadows to nutriet-limited bogs.

Klíčová slova: Drahanská vrchovina, mokřadní vegetace, fytocenologie, rašelinné louky, vegetace vrchovišť, Přírodní park Řehořkovo Kořenecko

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:16, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz