Theses 

Proces osamostatňování u jedince s kombinovaným postižením v obci s rozšířenou působností města Boskovice – Bc. et Bc. Kateřina Zouharová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. et Bc. Kateřina Zouharová, DiS.

Diplomová práce

Proces osamostatňování u jedince s kombinovaným postižením v obci s rozšířenou působností města Boskovice

The process of independency of a person with combined handicap within Boskovice region

Anotace: Tématem diplomové práce je proces osamostatňování u jedince s kombinovaným postižením v obci s rozšířenou působností města Boskovice. Práce se snaží upozornit na problematiku osamostatňování jedince s kombinovaným postižení od rodiny v rámci stacionáře Betany a Agapé. Cílem této práce je zodpovězení hlavní výzkumné otázky : „Jaké způsoby podpory poskytuje při procesu osamostatňování od rodiny u jedince s kombinovaných postižením (dětská mozková obrna s mentálním postižením) stacionář Betany a Agapé z pohledu instruktorů?“ Text práce je rozčleněn do tří hlavních částí. Teoretická část se zabývá vymezením hlavních pojmů – jedinec s kombinovaným postižením, možnosti podpory pro jedince s kombinovaným postižením na jeho cestě k vytvoření samostatnosti od rodiny a možnosti podpory k samostatnosti pro jedince s kombinovaným postižením ve stacionáři. Metodologická část zdůvodňuje zvolenou volbu výzkumné strategie, výběr technik sběru dat, jednotku zkoumání, jednotku zjišťování. Dále nás seznamuje s konstrukcí výzkumného souboru, objasňuje operacionalizaci dílčích výzkumných otázek a v neposlední řadě nás také seznamuje s postupem jak při realizaci výzkumu, tak i při zpracování a analýze dat. V analytické části jsou prezentována data zjištěná výzkumem. Na základě zjištěných poznatků jsou v závěru analytické části zodpovězeny dílčí výzkumné otázky a podána komplexní odpověď na hlavní výzkumnou otázku. Závěr celé práce je věnován hlavní výzkumné otázce a je zde také nastíněno doporučení pro ředitele a instruktory obou stacionářů.

Abstract: The subject of this thesis is the process of independency of a person with combined handicap within Boskovice region. The work draws attention to issues of the process of independency of a person with combined handicap from family within the framework of Betany and Agapé stationaries. The objective of the thesis is to answer the major research question: „Which ways of support do Betany and Agapé stationaries provide for persons with combined handicap (poliomyelitis with cephalonia) in view of the instructors during the process of independency?” The whole text is divided into three main parts. The theoretical part deals with definitions of main conceptions – a person with combined handicap, the possibilities of support for a person with combined handicap on his/her way to create independency from family and the possibilities of support leading to independency for a person with combined handicap according to the stationary. The methodological part gives reasons for selected option of the research strategy, choosing techniques of data collection, a research unit, and an assignment unit. Then it introduces us with a construction of the research collection, explains operationalization of particular research issues, apprises of the research implementation process and its analyzing and data processing. The analytical part is focused on data ascertained by the research. At the close, on the basis of established observation, there are the answered questions of particular research issues as well as the complex answer on the main research issue. Conclusion of the whole thesis is devoted to the main research issue where the recommendation for the directors and the instructors of both stationeries is also outlined.

Klíčová slova: Jedinec s kombinovaným postižením, Možnosti podpory pro jedince s kombinovaným postižením na jeho cestě k vytvoření samostatnosti od rodiny, Možnosti podpory samostatnosti u jedince s kombinovaným postižením ve stacionáři, Proces osamostatňování se, Rodina, Instruktor, Metody a techniky u jedince s kombinovaným postižením, Obecne faktory ovlivňující proces osamostatňovaní se, Specificke faktory ovlivňující proces osmaostatňovaní se.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Jana Čechová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:01, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz