Aleš Klásek

Bachelor's thesis

Dopravní řešení náměstí Republiky v Opavě

Traffic Solutions of Republiky Square in Opava
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je studie dopravního řešení dopravního uzlu, čtyřramenné úrovňové křižovatky s nepravidelně umístěnými rameny na náměstí Republiky v Opavě. Ramena tvoří úseky silnic I. třídy č. 11, 46 a místní komunikace. Účelem je zvýšení plynulosti dopravy, kapacity a bezpečnosti dopravy. Řešení je provedeno v rozsahu technické studie. První část práce obsahuje zhodnocení stávajícího stavu …viac
Abstract:
Main goal of the bachelor thesis is study of a complex transporatation hub of four sided at-grade intersection with irregularly placed legs on the Republiky square in Opava. Legs are made up of sections of 1st class roads number 11, 16 and local communication. Purpose of the work is increase the traffic fluency, capacity and safety. The solution is performed within the range of a technical study. First …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedúci: Denisa Cihlářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava