Martin Kuhn

Bachelor's thesis

Realizace a zvuková koncepce audiovizuální instalace Golem Cube

Implementation and sound conception of audiovisual installation Golem Cube

Abstract:
"Realizace a zvuková dramaturgie audiovizuální instalace Golem Cube" se zabývá koncepcí a tvorbou zvukové složky prostorové audiovizuální instalace Golem Cube realizované pro Pražské Quadriennale 2015. Jedná se o ucelenou zpráva o tvorbě zvukové složky pro 4 projekční plochy ve třírozměrném prostoru od počátečního návrhu koncepce, přes její realizaci až po konečnou instalaci. Text se zvláště zaměřuje …more
Abstract:
This thesis called "Realization and sound conception of audiovisual installation Golem Cube" focuses on conception and sound design of multimedial interactive video installation and includes information about first suggestions, realization of project and final installation of project. The project was created for Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015. This work is a complex report …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2015
  • Supervisor: Marek HART
  • Reader: Petr NEUBAUER

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bachelor programme / field:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba