Eva Podkalská, DiS.

Bachelor's thesis

Problémy sexuální výchovy v procesu socializace jedince

The promlems of sexual upbringing in the process of an individual socialization
Abstract:
Cílem bakalářské práce je posoudit, jak dalece jsou žáci sedmých a devátých tříd informováni o otázkách, jež souvisí se sexuální výchovou. Teoretická část pojednává o historii sexuální výchovy a přístupech k sexuální výchově, zakladatelům a také významných současným osobnostem. Praktická část je prezentací výzkumu zaměřeného na ověření vědomostí a postojích žáků sedmých a devátých tříd základní školy …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to judge the degree of awareness of pupils from seventh and ninth grades about quetions which are related to sexual education. Theoretical part deals with history of sexual education, approaches to it, its founders and contemporary significant personalities of this field. Practical part is a presentation of the research focused on verification of knowledge and approachos …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Hana Jůzlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Podkalská, Eva. Problémy sexuální výchovy v procesu socializace jedince. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe