Lukáš Zaorálek

Diplomová práce

CUDA code support in Multiagent platform JADE

CUDA code support in Multiagent platform JADE
Anotace:
Cílem této diplomové práce je implementace podpory CUDA kódu v Multiagentním frameworku JADE.Agenti jsou schopni posílat PTX kód nebo CUDA zdrojový kód prostˇrednictvím ACL zpráv a tento kód spouštˇet na GPU. Kromˇe samotné integrace podpory CUDA kódu je rovnˇež cílem této diplomové práce mˇeˇrení výkonnosti takového ˇrešení a její vyhodnocení.
Abstract:
The main goal of this Master’s thesis is to implement CUDA code support in the Multiagent framework JADE. The agents are able to send a PTX code or CUDA source code via ACL messages and run the code on the GPU. Aside fromintegrating CUDA support, this Master’s thesis is also focused on measuring performance of this solution and evaluating the performance results.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Hussam Abdulla
  • Oponent: Václav Snášel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava