Vít Menšík

Bachelor's thesis

Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy

Heat-technical assessment and technological progress of single unventilated flat roof
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tepelně technickým posouzením a technologickým postupem prací jednoplášťové ploché nevětrané střechy. První část práce se zabývá tepelně technickými požadavky na konstrukci jednoplášťové střechy, včetně jejího vyhodnocení a grafického znázornění. Druhá část práce se zabývá technologickým postupem, jakým se tento typ zastřešení objektu realizuje s dodržením veškerých technologických …more
Abstract:
The thesis addresses the heat-technical assessment and technological progress of single unventilated flat roof.The first part occupy heat-technical requirement of this construction single flat roof, including evaluation and graphical illustration. The second part occupy technological progress in which this type of roofing object implements compliance with all technological regulations and safety conditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Zdeněk Peřina

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava