Eliška MORAVCOVÁ

Bachelor's thesis

Sorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózy

Sorption properties of carbonaceous material based on sucrose
Abstract:
Předložená práce se zabývá přípravou uhlíkatého sorpčního materiálu na bázi sacharózy. Pro přípravu adsorbentů byla zvolena metoda dehydratace sacharózy koncentrovanou kyselinou sírovou. Výše uvedenou metodou byly paralelně připraveny tři vzorky. Na vzorcích materiálu byla studována adsorpce těžkých kovů z vodných roztoků, konkrétně kademnatých a olovnatých kationtů. Sorpční experimenty byly realizovány …more
Abstract:
The presented work deals with the preparation of carbonaceous sorption material based on sucrose. The method of sucrose dehydration by concentrated sulfuric acid was chosen for the preparation of adsorbents. The three samples were prepared in parallel by above mentioned method. The adsorption of heavy metals from aqueous solutions, specifically cadmium and lead cations, was studied on the prepared …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MORAVCOVÁ, Eliška. Sorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózy. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.