Helena Srbecká

Diplomová práce

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami města Klášterec nad Ohří v oblasti odpadového hospodářství

Customer Satisfaction Survey Concerning Waste Disposal Services of the City of Klášterec nad Ohří
Anotace:
Téma diplomové práce je „Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službami města Klášterce nad Ohří v oblasti odpadového hospodářství“. První část diplomové práce seznamuje čtenáře s městem Klášterec nad Ohří a jeho působností a poskytováním služeb v oblasti odpadového hospodářství a představení firmy, která tuto službu pro město zajišťuje. Dále se diplomová práce zabývá teoretickým vymezením …více
Abstract:
The topic of this diploma work is “Marketing research of customer satisfaction with the services of the town of Klášterec nad Ohří in the area of waste management”. The first part of the thesis presents to the reader the town of Klášterec nad Ohří, its scope and provision of services in the sphere of waste management, and the company providing this service for the town is introduced. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Markéta Rolčíková
  • Oponent: Ivana Dragomirová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin