Theses 

Souvislosti výchovného stylu rodičů, osobnostních rysů dítěte a výskytu rizikového chování u žáků II. stupně základních škol – Mgr. Barbora POKORNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. Barbora POKORNÁ

Bakalářská práce

Souvislosti výchovného stylu rodičů, osobnostních rysů dítěte a výskytu rizikového chování u žáků II. stupně základních škol

Context of the educational style of parents child personality features and risk behavior among students in secondary school

Anotace: Bakalářská diplomová práce se zabývá problematikou výskytu rizikového chování žáků II. stupně základních škol, vzájemnými souvislostmi výchovného stylu rodičů a osobnostních charakteristik žáků. První část práce se zabývá teoretickými východisky všech zkoumaných proměnných, kterými jsou jednotlivé formy rizikového chování žáků, výchovný styl rodičů a osobnostní charakteristiky. Závěr teoretické části uzavírá přehled dosavadních výzkumů a shrnutí východisek pro vlastní empirickou část této práce. Empirickou část práce reprezentuje kvantitativní výzkum, který byl realizován prostřednictvím baterie dotazníků určených žákům a jejich rodičům. Metodu, kterou jsme pro analýzu proměnných použili, byl dotazník Adolescent o rodičích ADOR, Škála osobnostních rysů představující riziko z hlediska užívání návykových látek SURPS, dále dotazníky pro rodiče a žáky, kterými jsme získali a popsali data z rodinného prostředí žáků pravidla v rodině, rodičovská kontrola a společné aktivity dětí a rodičů. Zanalyzovali jsme a popsali data týkající se kouření žáků, užívání nelegálních drog a alkoholu z perspektivy rodičů a žáků, dále povědomí rodičů o rizikovém chování jejich dětí nejen v realitě, ale také ve virtuálním prostředí na internetu, v němž se děti pohybují daleko běžněji než jejich rodiče. Práci uzavírá zhodnocení využitelnosti závěrů pro praxi.

Abstract: The bachelor thesis deals with issues of presence of pupils' risk behaviour in secondary school, interrelations of parent's educational style nad personality attributes of pupils. The first part of the thesis covers theoretical solutions of all analysed variables which are individual forms of pupils' risk behaviour, educational style of parents and personality attributes. The conclusion of the theoretical part is closed by the overview of existing researches and solutions summaries for the own empirical part of these work. The empirical part is represented by the quatitative research which was carried out through a battery of questionnaires intended for pupils and their parents. The method which was used for the analysis of the variables was the questionnaire Adolescent about parents ADOR, Substance use risk profile scaled SURPS, further questionnaires for parents and pupils through which we got and described data concerning their family environment rules in the family, parental check and common activities of children and parents. We have analysed and described data concerning smoking of pupils, illegal drugs and alcohol abuse from the parents' and children's perspective, also awareness of parents about risk behaviour not only in reality but also in virtual environment on the internet where children occur more frequently than their parents. The work is concluded by evaluation of usability of conclusion in practice.

Klíčová slova: rizikové chování, adolescence, výchovný styl rodičů, rodičovská kontrola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

POKORNÁ, Barbora. Souvislosti výchovného stylu rodičů, osobnostních rysů dítěte a výskytu rizikového chování u žáků II. stupně základních škol. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz