Marta IPSEROVÁ

Bakalářská práce

Detekce mutací koagulačních faktorů u trombofiliků metodami molekulární genetiky.

Detection of the coagulation factors´mutations of the thrombophilia suffering persons using molecular genetics methods.
Anotace:
Tato bakalářská představuje rešerši současné literatury o trombofilii a příbuzných onemocněních, založených na defektech hemokoagulace. Hlavní část práce je věnována problematice molekulárně genetické detekce leidenské mutace genu kódujícího faktor FV a jejího výskytu jak u pacientů s trombofilními stavy, tak v běžné populaci. Přítomnost této mutace v heterozygotním nebo homozygotním stavu byla zjištěna …více
Abstract:
The thesis is a recent literature review on thrombophilia and related diseases based on haemocoagulation defects. The main part deals with detection of Leiden mutation of the gene coding for coagulation factor FV, and distribution of this mutation within the patients suffering from thrombophilic states and within the common population, as well as. The presence of Leiden mutation in both heterozygotic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Petr Štolba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IPSEROVÁ, Marta. Detekce mutací koagulačních faktorů u trombofiliků metodami molekulární genetiky.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 06. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta