Kateřina Kalužová

Diplomová práce

Vztahy Evropské unie a Ruska

Relations Between the European Union and Russia
Anotace:
Cílem této diplomové práce je nejen charakterizovat současné postavení Ruska ve světové ekonomice a mezinárodně politických vztazích, ale také vyhodnotit úroveň a formu vzájemných vztahů Ruska a Evropské unie. Rusko od doby, kdy se rozpadl Svaz sovětských socialistických republik, prošlo mnohými změnami. Počátek devadesátých let je spojen s prohlubující se hospodářskou krizí, která zapříčinila naprostou …více
Abstract:
The aim of this thesis is not only to characterize the current position of Russia in the world economy and international political relations, but also to evaluate the level and form of mutual relations between Russia and the European Union. Russia has undergone through many changes since the time, when the Union of Soviet Socialist Republics collapsed. The beginning of the nineteen nineties is connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Radomír Kaňa
  • Oponent: Jakub Jaroš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava