Bc. Marie Hloušková, DiS.

Diplomová práce

Percepce nepřímé agrese u dětí s poruchami chování

Perception of indirect aggression in children with behavior disorders
Anotace:
Tato diplomová práce se pokouší zjistit, jaká je percepce nepřímé agrese u dětí s poruchami chování. Cílem studie je odpovědět na hlavní otázku: Jak děti s poruchami chování – s agresivními projevy v popředí – vnímají nepřímou agresi? Výzkum vycházel z kvalitativního a kvantitativního přístupu: k získání dat byly užity individuální rozhovory a tři dotazníky (Strach z trestu, Potřeba nápravy a Hostilní …více
Abstract:
This diploma thesis attempted to examine perception of indirect aggression in children with behavior disorders. The aim of this study is to answer the main research question: How children with behavior disorders – with aggression forward - perceive indirect aggression? The research emanated from quantitative and qualitative approach: individual interview and three checklists (Fear of Punishment, Need …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií