Theses 

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním prsu – Bc. Věra POSEKANÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Věra POSEKANÁ

Bakalářská práce

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním prsu

Quality of the life by women with breast cancer

Anotace: Tématem této práce je zjistit, jakou kvalitu života mají pacientky s nádorem prsu a jak se tato skutečnost odráží v jejich životech a životech jejich blízkých. Zhoubná onemocnění jsou celosvětovým problémem a incidence těchto onemocnění má trvale vzestupnou tendenci. Karcinom prsu je u žen nejčastějším nádorovým onemocněním. Statistické údaje poskytují přesné číselné údaje výskytu tohoto onemocnění, ale neposkytují informace o psychice, o prožitcích či nejistotách spojených s touto diagnózou. Ve dvacátém století došlo k prudkému vývoji znalostí a vědomostí s následným rozvojem léčebných metod a možností, které umožňují včasnou diagnostiku a následně účinnou léčbu. Teoretická část práce je zaměřena na onemocnění jako takové, na možnosti léčby a nežádoucí účinky s ní spojené. Pozornost je věnována problematice psychologických dopadů, ovlivnění výživy a pohybových aktivit v souvislosti s kvalitou života po dobu léčení. Praktická část se věnuje samotnému kvalitativnímu výzkumnému šetření, které bylo prováděno metodou SEIQoL a metodou interview. Cílem práce bylo zjistit, jak ovlivňuje léčba kvalitu života v subjektivním hodnocení a zmapovat, jakým způsobem byly změněny či zachovány pohybové aktivity a výživa u 8 zúčastněných respondentek. Výsledky ukazují na vysokou úroveň vnímání kvality života, stravovací režim nebyl v souvislosti s léčebným procesem významně ovlivněn a jedinou oblastí, kterou onkologická léčba zásadně zasahuje a ovlivňuje, je pohybová aktivita.

Abstract: The topic of this thesis is to ascertain, what quality of life is in patients with breast tumour and how the fact is reflected in their lives and lives of people close to them. Malignant diseases are a global problem and the incidence of these diseases is constantly increasing. Breast cancer is the most common cancer in women. Statistical data provide accurate figures for the occurrence of this disease, but do not render information on the psyche, experiences, or uncertainties associated with this diagnosis. In the twentieth century, the rapid development of knowledge took place, with the subsequent development of treatment methods and possibilities that allow early diagnosis followed by effective treatment. The theoretical part of the thesis is focused on the disease itself, on the possibilities of treatment, and adverse effects associated with treatment. Attention is paid to the issue of psychological impact, affecting nutrition and physical activity in relation to quality of life during treatment. The practical part is dedicated to the qualitative research survey itself, which was performed by SEIQoL method and by a method of interviews. The objective of the thesis was to find out, how the treatment affects quality of life through a subjective evaluation, and to map, how physical activities and nutrition have been changed or maintained in 8 participating respondents. The results indicate a high level of perceived quality of life; meal patterns have not been significantly affected in the context of the treatment process and physical activity is the only field that oncological treatment significantly affects and influences.

Klíčová slova: karcinom prsu, kvalita života, pohybová aktivita, výživa

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41946 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

POSEKANÁ, Věra. Kvalita života žen s onkologickým onemocněním prsu. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz