Bc. Radek Řičánek

Master's thesis

Mechanismy na pozadí vytváření psychologických znalostí a dovedností u příslušníků policie: případová studie obdobných kurzů u Policie České republiky a Slovinské policie

The mechanisms of psychological education of police personnel: Case study of similar courses at the police of the Czech Republic and Slovenia
Abstract:
Téma práce představují sociálně-psychologické dovednosti u policejného personálu. Práce zkoumá podmínky tvorby vybrané výseče výuky s psychologickou tematikou u státní policie České republiky a Slovinska s důrazem na prozkoumání českého případu. Poznatky jsou získané kvalitativními postupy na základě deseti rozhovorů a dvou pozorování během různých fází výzkumu a znázorněny v podobě zjištěných mechanismů …more
Abstract:
The topic of the thesis is socio-psychological skills of the police personnel. The paper examines the conditions of forming selected segment of psychological education at the Police of the Czech Republic and Police of Slovenia while emphasizing studying the Czech case. The findings are obtained through qualitative method on the basis of ten interviews and two observations during different phases of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií