Lenka Monsportová

Bakalářská práce

Aplikace statistických metod při stanovení obsahu amoniaku ve vodě

The Application of Statistic Methods in Determination of Volume of Amonia in Water
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací jednoduchých statistických a grafických metod, v chemických laboratořích, které používáme pro srovnání předem získaných dat, dvou metod nezbytných pro zjišťování amoniakálního dusíku v průmyslových vodách a to metody destilační a spektrofotometrické. V úvodu je definován úkol celé bakalářské práce i její význam. Jako hlavní část je zde čtvrtá kapitola, ve které …více
Abstract:
This Bachelor work deals with an applications of simples statistical and graphical methods to compare the data previously obtained the necessary two methods for detecting ammonia in industrial waters and methods of distillation and spectrophotometric in chemical laboratories. The aim and significance bachelors work is defined in the introduction. The main part of work is fourth chapter, in which there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Josef Tošenovský
  • Oponent: Gabriela Pernická

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava