Theses 

Marketingový výzkum zaměřený na maloobchodní značku – Bc. Petr Stránský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Stránský

Diplomová práce

Marketingový výzkum zaměřený na maloobchodní značku

Marketing research focused on the retail brand

Anotace: Cílem diplomové práce "Marketingový výzkum zaměřený na maloobchodní značku" je stanovení doporučení pro efektivní komunikaci se zákazníky a budování značky na základě průzkumu trhu za pomoci dotazníku. Teoretická část práce zahrnuje kapitoly zabývající se typy výzkumu, sekundárním a primárním výzkumem, je zakončena kapitolami o budování a řízení značky a o marketingu služeb. Pro praktickou část práce byla zvolena česká značka Arnapi. Na začátku praktické části jsou stanoveny výzkumné cíle na základě zadání, který byl následně dekomponován a byly stanoveny hypotézy. Hypotézy jsou také založeny na sekundárním výzkumu interních dat a rozhovorech se zaměstnanci, které jsou v následujících kapitolách. Dále byl na základě vypracovaného projektu proveden průzkum trhu. Získaná data byla analyzována a na základě nich jsou v poslední kapitole stanovena doporučení pro efektivní komunikaci se zákazníky a budování značky.

Abstract: The purpose of diploma thesis "Marketing research focused on the retail brand" is establish recommendations for effective communication with customers and brand building based on market survey using a questionnaire. The theoretical part of the thesis includes chapters that deal with types of research, secondary and primary research, the part ends with chapters dealing with managing and building brand and service marketing. For the practical part of the thesis was selected Czech brand Arnapi. At the beginning of the practical part are stated a research goal based on assignment. The problem was decomposed and hypotheses were stated. The hypotheses are also based on secondary research of internal data and interviews with employees, these researches are in the following chapters. Than the market research was carried out based on prepared project. Gathered data were analyzed and based on them, in the last chapter, are prepared recommendations for effective customer communication and brand building.

Klíčová slova: výzkum, respondent, dotazník, hypotéza, značka, výzkumný cíl, průzkum trhu

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz