Theses 

Gender Equality in the Labour Market in Turkey as a Candidate Country of the European Union – Nikola Miksová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Nikola Miksová

Diplomová práce

Gender Equality in the Labour Market in Turkey as a Candidate Country of the European Union

Gender Equality in the Labour Market in Turkey as a Candidate Country of the European Union

Anotace: Diplomová práce se zabývá genderovou rovností na trhu práce v Turecku jako kandidátské země Evropské unie. Hlavním cílem práce je zjistit a vysvětlit rozdíly genderové rovnosti na trhu práce v Turecku a v sedmi vybraných členských státech Evropské unie: Finsku, Švédsku, Slovinsku, Chorvatsku, Kypru, Malty a Maďarsku. Šest z těchto států bylo vybráno na základě jejich hodnocení v Global Gender Gap Indexu a sedmým státem je Chorvatsko, které bylo vybráno jako nejnovější členský stát. Dalším cílem je zjistit, jestli se Turecko blíží plnění Kodaňských kritérií pro vstup do Evropské unie a jak země plní kritéria související s genderovou rovností. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část popisuje základní terminologii lidských práv, genderové rovnosti a politiky rozšiřování Evropské unie. Je zde popsán koncept a definice lidských práv, legislativa a strategie Evropské unie týkající se genderové rovnosti, celý proces rozšiřování, kondicionalita a europeanizace. Druhá část se zaměřuje na genderovou rovnost v kontextu přistoupení Turecka do Evropské unie a strategii pro její dosažení. Dále analyzuje vybrané kapitoly Acquis Communautaire, posuzuje Kodaňská kritéria a ekonomické překážky Tureckého členství v Evropské unii. Praktická část analyzuje genderovou rovnost ve vzdělání, na trhu práce, v rozdílu odměnování mužů a žen mezi Tureckem a sedmi vybranými členskými státy Evropské unie a zkoumá důvody nerovnosti ve vzdělání a na trhu práce mezi muži a ženami v těchto zemích.

Abstract: This diploma thesis deals with gender equality in the labour market in Turkey as a candidate country of the European Union. The aim of this thesis is to find out and explain the differences regarding gender equality in the labour market in Turkey and the seven selected Member States of the European Union: Finland, Sweden, Slovenia, Croatia, Cyprus, Malta and Hungary. Six of these Member States were selected based on their ranking in the Global Gender Gap Index, the seventh country, Croatia, was selected as it is the newest Member State. The sub-aim is to find out if Turkey is close to fulfilling the Copenhagen Criteria to become a Member State of the European Union and how the country fulfils criteria related to gender equality.The thesis is divided into three parts. First, the theoretical part of this thesis describes basic terminology of human rights, gender equality and enlargement policy of the European Union. It also describes the concepts and definitions of human rights, the European Union’s legislation on gender equality, the European Union’s strategies for achieving gender equality and the whole process of enlargement as well as conditionality and Europeanization. The second part focuses on gender equality in Turkey itself in the context of country’s accession to the European Union and gender equality in Turkey and its strategies for achieving gender equality. It also further analyses the selected chapters of the Acquis Communautaire, the political and economic criteria of Copenhagen and the economic obstacles for Turkey’s membership in the European Union. The practical part of this thesis analyses gender equality in education, gender equality in the labour market and the gender pay gap between Turkey and the seven selected Member States of the European Union, it examines the reasons for inequality in education and in the labour market between men and women in these selected countries.

Klíčová slova: Genderová rovnost, Turecko, trh práce, Evropská unie, lidská práva, Kodaňská kritéria, gender pay gap

Keywords: Gender equality, Turkey, labour market, European Union, human rights, Copenhagen Criteria, gender pay gap

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Eva Kovářová
  • Oponent: Roman Vavrek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz