Martina Križanová

Bakalářská práce

Návrh marketingového mixu vegetariánské restaurace

Marketing Mix Design for the Vegetarian Restaurant
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma "Návrh marketingového mixu vegetariánské restaurace". Cílem práce je zjistit a charakterizovat současný marketingový mix restaurace a na základě získaných informací navrhnout doporučení, která povedou ke zlepšení poskytovaných služeb.
Abstract:
The bechalor is focuses on the "Marketing Design for the Vegetarian Restaurant. The aim of this is discover and charakterize current marketing strategy of this restaurant and on the base of the know informaion suggest possible recommendations, which would lead to increase service quality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Jana Ostrožná
  • Oponent: Vojtěch Spáčil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava