Theses 

Proposal of Employee Training and Development System in a Middle Size Automotive Company by Utilizing Competency Model and Multiple Criteria Decision Making Methods – Kateřina Kashi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Kashi

Disertační práce

Proposal of Employee Training and Development System in a Middle Size Automotive Company by Utilizing Competency Model and Multiple Criteria Decision Making Methods

Proposal of Employee Training and Development System in a Middle Size Automotive Company by Utilizing Competency Model and Multiple Criteria Decision Making Methods

Anotace: V současné době je, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nedílnou součástí řízení lidských zdrojů, je nezbytné jak pro organice tak pro její zaměstnance. V dnešní době, dobře vzdělaný zaměstnanec představuje pro organizaci významnou hodnotu. Kompetenční modely jsou organizacemi stále více využívány pro efektivní řízení lidských zdrojů. Dobře nastavený kompetenční model může být organizacemi využit pro různé aktivity. Autorka práce využila metody MCDM; metoda AHP byla využita k zjištění klíčových kompetencí a k tvorbě samotného kompetenčního modelu. Metoda TOPSIS byla použita k hodnocení zaměstnanců a metoda WINGS ke zjištění vztahů mezi kompetencemi. Z aplikačního hlediska mohou být metody MCDM využity manažery ke zjištění jak důležitosti, tak vzájemných vztahů mezi faktory, atributy nebo alternativami. Bylo zjištěno, že vazby mezi kompetencemi existují a že vzdělávání a rozvoj zaměstnanců by mělo být primárně zaměřeno na tyto kompetence.

Abstract: Currently, employees’ training and development plays an integral part of human resources management; it is necessary for both, the company and its employees. Today, well-educated and trained employees present a significant value for any company. Competency models are more and more used for effective human resource management. Well-designed competency models can be used by the organizations within the human resource management for various activities. The author has used the MCDM methods; AHP helped to scale down the number of measures and helped to determine the most important competencies which lead to the design of competency model. TOPSIS method has been used to evaluate employees’ performance. From a MCDM application point of view the WINGS can be a powerful tool for managers in problems that deal with both importance and relationship among evaluated factors, attributes or alternatives. It was found that there are cause and effect relationships among competencies; by improving those competencies, the overall training and development should improve the employee key competencies.

Klíčová slova: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, kompetenční modely, klíčové kompetence, AHP, TOPSIS, WINGS

Keywords: Employees’ training and development, competency models, key competencies, AHP, TOPSIS, WINGS

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2017
  • Vedoucí: Petra Horváthová
  • Oponent: Gabriela Kravčáková, Jana Hančlová, Josef Vodák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:02, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz