Kateřina Kashi

Doctoral thesis

Proposal of Employee Training and Development System in a Middle Size Automotive Company by Utilizing Competency Model and Multiple Criteria Decision Making Methods

Proposal of Employee Training and Development System in a Middle Size Automotive Company by Utilizing Competency Model and Multiple Criteria Decision Making Methods
Abstract:
V současné době je, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nedílnou součástí řízení lidských zdrojů, je nezbytné jak pro organice tak pro její zaměstnance. V dnešní době, dobře vzdělaný zaměstnanec představuje pro organizaci významnou hodnotu. Kompetenční modely jsou organizacemi stále více využívány pro efektivní řízení lidských zdrojů. Dobře nastavený kompetenční model může být organizacemi využit pro různé …more
Abstract:
Currently, employees’ training and development plays an integral part of human resources management; it is necessary for both, the company and its employees. Today, well-educated and trained employees present a significant value for any company. Competency models are more and more used for effective human resource management. Well-designed competency models can be used by the organizations within the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 12. 2017
  • Supervisor: Petra Horváthová
  • Reader: Gabriela Kravčáková, Jana Hančlová, Josef Vodák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava