Kateřina Kashi

Disertační práce

Proposal of Employee Training and Development System in a Middle Size Automotive Company by Utilizing Competency Model and Multiple Criteria Decision Making Methods

Proposal of Employee Training and Development System in a Middle Size Automotive Company by Utilizing Competency Model and Multiple Criteria Decision Making Methods
Anotace:
V současné době je, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nedílnou součástí řízení lidských zdrojů, je nezbytné jak pro organice tak pro její zaměstnance. V dnešní době, dobře vzdělaný zaměstnanec představuje pro organizaci významnou hodnotu. Kompetenční modely jsou organizacemi stále více využívány pro efektivní řízení lidských zdrojů. Dobře nastavený kompetenční model může být organizacemi využit pro různé …více
Abstract:
Currently, employees’ training and development plays an integral part of human resources management; it is necessary for both, the company and its employees. Today, well-educated and trained employees present a significant value for any company. Competency models are more and more used for effective human resource management. Well-designed competency models can be used by the organizations within the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2017
  • Vedoucí: Petra Horváthová
  • Oponent: Gabriela Kravčáková, Jana Hančlová, Josef Vodák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava