Theses 

Public relations jako nástroj firem na budování pozitivního veřejného mínění – Bc. Hana Chmelíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Hana Chmelíková

Diplomová práce

Public relations jako nástroj firem na budování pozitivního veřejného mínění

Public Relations as a Tool of Companies to Build Positive Public Opinion

Anotace: Public relations je velice aktuální téma pro všechny firmy operující v dnešním hyperkonkurenčním prostředí. Každá firma by měla dbát na budování pozitivního obrazu v myslích svých stálých i potenciálních zákazníků stejně dobře, jako na budování kladných vztahů se zástupci mediálních subjektů. První část diplomové práce má za úkol shromáždit již zjištěná fakta týkající se problematiky public relations a jeho vlivu na ovlivňování veřejného mínění ve spolupráci s médii. V druhé části diplomové práce jsou provedeny celkem tři případové studie, které zkoumají tři aktuální krizové situace třech různých společností. Hlavním cílem práce je zjištění příčin úspěchu a neúspěchu v udržování a zlepšování pozitivního veřejného mínění ve spolupráci s médii. Druhým cílem práce je zjištění, zdali se média ve spojitosti se zkoumanými kauzami prezentují jako prostředek čistě informativní, nebo se ve svých článcích staví na jednu stranu vzniklých situací.

Abstract: Public Relations is very actuall topic for all companies operating on nowadays hypercompetiton environment. Every single company should care about building a positive image in minds of the current and allso potential customers, as well as building positive relations with representatives of media entity. The main aim of the firts part of the thesis is to collect factas, that has already been previously detected, and which are focused on PR that is in close cooperation with mas medias and its influence on public opinion. In the second part of the thesis there are made three case studies that examine three current crisis situations in three different companies. The main goal of whole thesis is to find out the reasons of achievements and failures in upkeeping and improoving positive public opinion in the cooperation with higher mentioned mass medias. Second goal is to determine wheter this medias in their articles (in concetion to the mentioned cases) are beeing presented as an impartial source of information or are standing up for one of the sides of arrising matters.

Klíčová slova: public relations, media relations, media, veřejnost, veřejné mínění, krizová situace public relations, public, public opinion, crisis situation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 13:20, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz