Marek Wilček

Diplomová práce

Nedestruktivní zkoušení karbonových materiálů jízdních kol

Non-Destructive Testing of Carbon Materials for Bicycles
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nedestruktivními zkouškami karbonových materiálů jízdních kol. V úvodu je popsán řešený problém. Následně jsou popsány nejpoužívanější způsoby výroby karbonových rámů. Dále jsou popsány možné nedestruktivní zkoušky pro řešení daného problému. Pro potřeby ověření výsledků nedestruktivních zkoušek jsou provedeny zkoušky destruktivní. Následně jsou uvedeny realizované nedestruktivní …více
Abstract:
This master thesis deals with non-destructive testing of carbon materials for bicycles. In the introduction is described problem. Thereafter are described the most commonly used methods of carbon frame production. Possible non-destructive tests to solve problem are also described. To check the results of non-destructive tests are implemented destructive tests. Subsequently, the non-destructive tests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Patrik Sniehotta
  • Oponent: Petr Maršálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava