Ing. Marcela Spurná

Bachelor's thesis

Hodnotová orientace současné české společnosti - problém současné mladé generace

Value orientation of contemporary Czech society - the problem of the young generation
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o vlivech působících na utváření hodnotových orientací současné mladé generace a o sociálně-patologických projevech jejich chování jako důsledku změn hodnotových hierarchií. V teoretické části se snažím objasnit základní pojmy a uvádím nejdůležitější vlivy působící na chování a jednání jedince. Praktická část je zaměřena na analýzu dat statistického šetření PISA. Pokusím …more
Abstract:
This thesis deals with effects on forming value orientations of contemporary young generation and social-pathological behaviour as a consequence of value hierarchy changes. In the theoretical part of my thesis I try to explain basic terms and, moreover, I also introduce the most important impacts appealing to young people behaviour. The practical part is focused on analysis of statistic research PISA …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní