Theses 

Zřizování pěších zón ve městech a jejich vliv na obchodní obrat – Bc. Jana Němečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Němečková

Diplomová práce

Zřizování pěších zón ve městech a jejich vliv na obchodní obrat

Establishment of pedestrian zones in cities and their impact on turnover

Anotace: Diplomová práce Zřizování pěších zón ve městech a jejich vliv na obchodní obrat se zaměřuje na popis zahraničních studií, týkajících se přetváření veřejných prostorů. Důraz je přitom kladen na projekty s pěšími zónami, které podněcují obyvatele k častějším návštěvám daného místa. Tímto způsobem poté vznikají živá města, ve kterých jsou občané spokojeni. V práci jsou popsány zahraniční případové studie, na základě kterých byly vytvořeny podklady k praktické části tohoto textu, případové studii ve Vsetíně (zde byla v roce 2010 vytvořena pěší zóna). Jsou také zhodnoceny možné náklady a přínosy, vznikající při zřizování pěších zón. Důraz je však kladen zejména na vliv pěší zóny na obrat obchodníků, nacházejících se v blízkosti pěší zóny a komparaci se zahraničím.

Abstract: The diploma thesis Establishment of pedestrian zones in cities and their impact on turnover is focused on description of foreign studies, concerning reallocation of public spaces, mainly pedestrian zones projects, which encourages people to frequent using of these places (more walkability). This results in liveable cities with satisfied citizens. Practical part of this paper, based on description of foreign case studies, is focused on newly established pedestian zone in Vsetin, 2010. They also discusses potential costs and benefits, arising together with establishment of pedestrian zones. Emphasis is being placed on how pedestrian zones influence retail turnover, situated nearby pedestrian zone and comparison with foreign case studies.

Klíčová slova: pěší zóna, chůze, zklidňování dopravy, maloobchodní obrat, kvalita veřejného prostoru, analýza nákladů a přínosů, pedestrian zone, walkability, traffic calming, retail turnover, quality of public space, cost-benefit analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Veselý
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:45, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz