Kübra Hatice Aksu

Master's thesis

Investigations of the crack origin in the parts of railway turnouts

Investigations of the crack origin in the parts of railway turnouts
Abstract:
Předložená diplomová práce je věnována zkoumání příčin vzniku trhlin v částech výhybek železniční trati. Teoretická část se zaměřuje na popis ocelí, které jsou pro jednotlivé díly používány, přičemž jsou podrobně rozebrány materiály pro výrobu srdcovek, jednak vysokouhlíkové austenitické oceli na bázi manganu, jednak nízkolegované otěruvzdorné oceli. Poslední kapitola teoretické části popisuje nejdůležitější …more
Abstract:
This diploma thesis deals with origin of hydrogen provoked cracks in the part of railway turnouts. The theoretical part is focused on the description of railway turnouts and examples were given about steel types commonly used in this engineering part . Furthermore, more information is provided about manganese steels and low alloy wear resistance steels in the following chapters. Also, their chemical …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2020
  • Supervisor: Jaroslav Sojka
  • Reader: Petra Váňová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava