David Závodský

Bachelor's thesis

Chlazení komprimovaného vzduchu povrchovými výměníky u turbokompresorů

Cooling Compressed Air by Surface Exchangers in Turbocompressors
Anotácia:
Tématem mé bakalářské práce je chlazení komprimovaného vzduchu povrchovými výměníky u turbokompresorů. První část práce je věnována turbokompresorům, jsou v ní popsány základní druhy těchto strojů a jejich popis a princip práce. Část o kompresních dějích zahrnuje reálné a ideální kompresní děje, jejích funkci a průběhy v turbokompresorech. Další kapitoly se zabývají už samotným chlazením turbokompresoru …viac
Abstract:
Topic of my bachelor's thesis is cooling compressed air by surface exchangers in turbocompressors. The first part is devoted to turbocompressors, describes basic kinds of these machines, their describe and principle of work. Part about compressions includes their real and ideal compression processes, their function and processes in turbocompressors. The other chapters deal itself cooling of turbocompressors …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedúci: Kamil Kolarčík
  • Oponent: Jiří Nezhoda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / odbor:
Strojírenství / Provoz energetických zařízení

Práce na příbuzné téma