Theses 

Zákaz diskriminace. Analýza problému s ohledem na právní úpravu EU a ČR – Bc. et Bc. Petra Prudilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. et Bc. Petra Prudilová

Diplomová práce

Zákaz diskriminace. Analýza problému s ohledem na právní úpravu EU a ČR

The Prohibition of Discrimination. An Analyse of the Problem in EU and Czech Republic

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou problematiky diskriminace. Je členěna do čtyř kapitol. V první části se zabývám vymezením pojmu diskriminace z obecného pohledu a otázkami s tímto spojenými. Druhá část upravuje právní regulaci zákazu diskriminace a principu rovnosti nejprve na národní úrovni, poté i z hlediska mezinárodního a komunitárního práva. V třetí části se věnuji vybraným diskriminačním důvodům, těmito jsou diskriminace na základě věku, sexuální orientace a pohlaví. Diskriminací z důvodu pohlaví se zabývám i v poslední, čtvrté části, avšak netradičně z pohledu diskriminace mužů. Tuto pak rozvádím na diskriminaci mužů v rodinných a sociálních právech s důrazem na problematiku péče vs. práce v současné společnosti.

Abstract: My dissertation thesis deals with the analysis of the problem of discrimination. It is divided into four chapters. In the first chapter, I deal with the delineation of the term “discrimination” from the general viewpoint and the issues related. The second chapter processes the legal regulation of the prohibition of discrimination and the principle of equality, first on the national grade, and then from the viewpoint of the international and communitarian code. In the third chapter, I focus on selected reasons for discrimination, namely ageism, sexism and discrimination based on sexual orientation. Discrimination based on sex is discussed in the fourth chapter from the non-traditional point of view – discrimination of men concerning their family and social rights, with an emphasis to the problem of nurture vs. job in the contemporary society.

Klíčová slova: Diskriminace/ discrimination, zásada zákazu diskriminace/ principle of prohibition of discrimination, princip rovného zacházení/ principle of equal treatment, rozlišování/ distinction, věk/ age, sexuální orientace/ sexual orientation, pohlaví/ sex, tender, diskriminace mužů/ discrimination of men rodičovství/ parenthood Právní úprava/ legal regulations Judikatura/ judicature

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:14, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz