Otto Roháč

Disertační práce

Využití vlečkové sítě OKD, Doprava a.s. v Ostravsko-karvinském revíru pro veřejnou dopravu

The Use of the Rail Siding Network OKD, Doprava plc. in Ostrava-Karvina Coalfield for Public Transport
Anotace:
ABSTRAKT: Disertační práce ve své analytické části se zabývá třemi okruhy a to:  přístupy v řešení obdobných problémů v zahraničí,  analýzou veřejné dopravy v ostravské aglomeraci,  analýzou vlečkové sítě AWT(OKD,Doprava a.s.). Při rozvoji dopravní infrastruktury v ostravské aglomeraci byly přejímány řešení a přístupy z jiných průmyslových aglomerací. Totéž platí i ve využití těchto industriálních …více
Abstract:
ABSTRACT: In its analytical part, the present dissertation thesis deals with three issues:  approaches to solving similar problems abroad  the analysis of the public transport in Ostrava agglomeration  the analysis of AWT rail sidings network (formerly OKD, Doprava a.s.) In the development of transport infrastructure in Ostrava agglomeration, solutions and approaches from other industrial agglomerations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
  • Vedoucí: Leopold Hudeček
  • Oponent: Otto Plášek, Libor Ižvolt, Vítězslav Kuta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava