René Vrastyák

Bakalářská práce

Příprava a dobývání porubu č. 082 359/11 ve 2. důlním poli dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s., Dolu Paskov

The Plan of Development and Mining of Face No. 082 359/11 in the 2. Field of Area Mine Staříč
Anotace:
V bakalářské práci je zpracován návrh přípravy a dobývání porubu 082 359/11 ve sloji 082 (22d) ve 2. důlním poli dobývacího prostoru dolu Staříč. Na začátku mé práce je uvedená stručná charakteristika dolu Staříč a sloje 082 (22d) v dané oblasti. V dalším bodě je vypracován návrh na ražbu přípravných důlních děl s technologií ražení pro budoucí porub 082 359/11. Dále je zpracována technologie dobývání …více
Abstract:
The work is a proposal of preparation and extraction of faces 082 359/11 in seam 082 (22d) in the 2 mine fielnd Mine mining area. At the beginning of my work is mentioned in brief Mine and seam 082 (22d) in the field area. The nex section is drafted on the excavation of preparatory workings of mined for future face 082 359/11. It is processed using technologies carving faces mechanized support services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Lubomír Chlebek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství