Ondřej Dorazil

Bakalářská práce

Rentgenografická fázová analýza

X-ray phase analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá využitím rtg záření pro zjišťování rozmanitých vlastností materiálů. Jednotlivé kapitoly popisují vznik rtg záření, podstatu jeho difrakce, způsoby detekce difraktovaného záření a měřící techniku. Následuje podrobná charakteristika dvou aplikací - kvalitativní a kvantitativní fázové analýzy. V praktické části je využití kvalitativní rtg fázové analýzy prezentováno na …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the use of X-ray for detecting the variety of material’s properties. Individual chapters describe the formation of X-ray, the nature of X-ray diffraction, methods of detection of diffraction X-ray and measuring technique. Following part is especially dedicated to two applications - qualitative and quantitative phase analysis. The practical part presents the use of X …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: František Filuš
  • Oponent: Vlastimil Vodárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava