Theses 

Zpětný odběr elektrozařízení v České republice – Filip ŠTOLL

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development

Filip ŠTOLL

Bachelor's thesis

Zpětný odběr elektrozařízení v České republice

Take-back of electrical equipment in the Czech republic

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou zpětného odběru elektrozařízení. Cílem práce je popsat a posoudit fungování a vývoj zpětného odběru elektrozařízení v ČR a porovnat jednotlivé kraje v jeho sběru. Nejdříve je popsána legislativa upravující postup v této oblasti, která vychází ze směrnic Evropské unie, následně jsou charakterizovány kolektivní systémy v ČR. V další části jsou popsány hlavní činnosti, které kolektivní systémy zajišťují ? sběr, svoz a zpracování elektroodpadu. V kapitole pracování je větší pozornost věnována vybranému zpracovatelskému závodu s nejvyspělejší technologii v ČR, protože procesem zpracování dochází k naplnění myšlenky zpětného odběru elektrozařízení. V poslední části je provedena analýza množství zpětně odebraných elektrospotřebičů v ČR a pak porovnání jednotlivých krajů ČR.

Abstract: The bachelor thesis deals with the retroactive collection of disposal of electrical equipment. The aim of the work is to describe and assess the operation and development of sampling disposal of electrical equipment in the Czech Republic and compare individual regions in its collection. First, the legislation governing the procedure is described in this area, which is based on the regulations of the European Union, subsequently they are characterized by collective systems in the Czech Republic. The next section describes the main activities to collective systems provide gathering, manipulation and processing of waste. In the further chapter greater attention is paid to the selected manufacturing plant with the most advanced technology in the Czech Republic, because the process of processing conforms to the ideas of abstraction of disposal of electrical equipment. In the last section is carried out the analysis of the amount of areas of electrical appliances in the Czech Republic and then individual regions of the Czech Republic are compared.

Keywords: zpětný odběr elektrozařízení, kolektivní systém, sběr, svoz, zpracování elektroodpadu

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2012
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Kačírek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTOLL, Filip. Zpětný odběr elektrozařízení v České republice. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Other references 


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:50, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz