Bc. Marie Nunvářová

Bakalářská práce

Obnova katastrálního operátu

Land Register Restoration
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na obnovu katastrálního operátu v České republice dle platné právní úpravy. Po stručném úvodu jsou jednotlivé způsoby obnovy rozebrány v samostatných kapitolách: obnova operátu novým mapováním, přepracováním a na podkladě výsledků pozemkových úprav. Dále se práce zabývá možností dotčení vlastnických práv k nemovitostem procesem obnovy katastru, přičemž hledá nástroje jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the renewal of the Land register in the Czech Republic in accordance to the valid law. After a brief introduction there are explained the different recovery methods in separate chapters: restoration by new mapping, reprocessing and on the basis of results of land consolidation. This work also deals with the possibility of damage of ownership rights by the renewal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta