Filip Vaněk

Bakalářská práce

Pásový dopravník pro dopravu černého uhlí

Belt Conveyor for Transportation of Black Coal
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku na dopravu černého uhlí. První částí je obecná rešerše, se zaměřením na pásové dopravníky a jejich konstrukční prvky. Následuje rozbor dopravovaného materiálu a výsledky laboratorních měření některých materiálových vlastností důležitých pro návrh dopravních zařízení. Na základě těchto znalostí dopravovaného materiálu je pomocí graficko-početní …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is design of belt conveyor for transportation of black coal. In the first part, there is research focused on belt conveyors and their structural elements, next there is analysis of black coal and results of laboratory measurements of some of its properties important for designing of belt conveyor. Based on the knowledge of transported material, the belt conveyor is designed …více
 

Klíčová slova

pás dopravník černé uhlí
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Jiří Zegzulka
  • Oponent: Petr Dospiva

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava