Theses 

Podniková etika v zaměstnaneckých vztazích ve vybrané organizaci – David Kovář

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

David Kovář

Bakalářská práce

Podniková etika v zaměstnaneckých vztazích ve vybrané organizaci

Business Ethics of Employment Relationships in Selected Company

Anotace: Cílem této práce je analýza zaměstnaneckých vztahů, se zaměřením na neetické jednání - konkrétně mobbing, na pracovištích finančního ředitelství. A na základě této analýzy pak podat návrhy a opatření pro prevenci a obranu před takovýmto chováním. Práce obsahuje teoretické vymezení základních pojmů jako je etika, morálka, podnikatelská etika, etický kodex, neetické jednání či chování, mobbing, bossing. Důležitá část teoretické části, je právě podkapitola zabývající se mobbingem. Zde je mobbing definován, jsou zde vymezeny příčiny, fáze, projevy, účastníci a důsledky. Praktická část se zabývá představením zkoumané organizace a samotného průzkumu, který byl prováděn na pracovištích finančního ředitelství. Pomocí grafických výstupů jsou zde interpretovány výsledky. Na základě dostupných výsledků, jsou pak finančnímu ředitelství podány návrhy a opatření pro preventivní a obraný boj s mobbingem.

Abstract: The aim of this work is the analysis of employment relations, focusing on the unethical behavior - specifically, mobbing, workplace financial headquarters. And based on this analysis, then make proposals and measures to prevent and defend against such behavior. The work includes theoretical definition of basic concepts such as ethics, morality, business ethics, code of ethics, unethical conduct or behavior, mobbing, bossing. An important part of the theoretical part is just the subchapter dealing with mobbing. Here is mobbing defined, are defined causes, phases, symptoms, participants and consequences. The practical part deals with the performance of organizations surveyed and the survey itself, which was conducted in the workplace Financial Directorate. Using the graphical outputs are interpreted results. Based on available results, the financial headquarters are then submitted proposals and measures for preventive and defensive combat mobbing.

Klíčová slova: etika, podnikání, podnikatelská etika, neetické jednání, mobbing

Keywords: ethics, entrepreneurship, business ethics, unethical conduct, mobbing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Martin Černek
  • Oponent: Marcela Vontorová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz