Bc. Adéla Bartesová

Bakalářská práce

Modální sloveso dürfen, jeho české ekvivalenty a použití v textu

Modal verb dürfen, its Czech equivalents and use in the text
Abstract:
The bachelor thesis deals with the modal verb dürfen from a contrastive point of view. The aim of the thesis is mainly to determine whether a verb exists in a context in a subjective or objective modality, classification of evidence and subsequent analysis of Czech equivalents. The thesis is also focused on the Czech expressions of this verb, because in some bilingual dictionaries only the equivalents …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá modálním slovesem dürfen z kontrastivního hlediska. Cílem práce je především určení, zda se v daném kontextu vyskytuje sloveso v subjektivní nebo objektivní modalitě, roztřídění důkazů a následná analýza českých ekvivalentů. Práce je také zaměřena na české výrazy tohoto slovesa, protože v některých dvojjazyčných slovnících se uvádí pouze ekvivalenty smět a moci, ve skutečnosti …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta