Tereza Bezděková

Bakalářská práce

Porovnání genderové nerovnosti na trzích práce vybraných zemí EU

Comparison of Gender Inequality in EU Labour Markets
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými nerovnostmi na trzích práce vybraných zemí Evropské unie, a to České republiky, Švédska, Španělska, Maďarska a Německa. Cílem bakalářské práce je porovnat genderové rozdíly u daných států. První část je teoreticky zaměřená, definuje mzdové nerovnosti, segregaci na trzích práce a zaměstnanost žen a mužů. Druhá část se týká empirie a metodologie genderových …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with gender inequalities on the labour markets of selected countries of the European union, the Czech republic, Sweden, Spain, Hungary and Germany. The aim of this thesis is to compare the gender differences in the states. The first part is theoretically focused, defines wage inequality, segregation in the labour markets and the employment of women and men. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Lenka Filipová
  • Oponent: Jan Kurník, Mariola Pytliková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství